TOP
:::

立足台灣 放眼國際

歡迎光臨環球科技大學東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程

存誠務實 五育並重 愛在環球

+ O -
FONT SIZE:

 相關法規

東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程

 相關法規

一般

法規/檔案名稱 備註/說明 更新日期 非ODF ODF
東南亞學程教評會設置辦法         
東南亞學程會議設置辦法         
東南亞學程課程委員會設置要點         
環球科技大學東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程學生校外實習實施要點         

Last Updated: 2022-01-19 08:38:18

愛在環球 創意樂活